Beró autósiskola
és motorosiskola
Tata

Beró autósiskola
és motorosiskola
Tata

Tanfolyam indul:

Online tanfolyamra folyamatosan lehet jelentkezni!

Jelentkezés!

Vállalkozási feltételek és tanuló tájékoztató
A kategória

BERÓ SYSTEM KFT.
TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK
Érvényes 2023.Június 27.

 

1. Képző szerv megnevezése, címe, telefonszáma, e mail címe:

-BERÓ SYSTEM KFT
-2834 Tardos Vadvirág utca 21
-Telefon: 06 20 477 8566 Beró András Dominik
06 0 595 3973 Beróné Kovács Katalin
-Email: berosystemkft@gmail.com
-Weboldal: www.berosystem.hu

 

2. A cég formája:

-Korlátolt Felelősségű Társaság
3. Cégbírósági bejegyzés száma:
-11-09-030408

4. Iskolavezető neve:

-Beróné Kovács Katalin
Telefonszám: 06 30 595 3973
Email cím: berokata@gmail.com

5. Ügyfélfogadó címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontjai:

-2890,Tata Bajcsy-Zsilinszky utca 1
-Telefon: 06 30 595 3973
-Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda, péntek 14:00 -17:00
kedd, csütörtök 08:00 – 10:00

6. Telephelyek címe, telefonszáma:

-2890. Tata,Bajcsy-Zsilinszky utca 1
-Telefonszám: 06 30 595 3973
Szerezhető járművezetői kategóriák:
- A kategória motorkerékpár 24 év
Az első alkalommal megszerzett vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül a kiadástól számított 2 évig.

7. Tanfolyamra való felvétel módja:

Tanfolyamra jelentkezni ügyfélfogadási időben személyesen vagy az online felületen lehet.
A jelentkezéshez Jelentkezési lapot kell kitölteni és aláírni, mely az ügyfélszolgálaton kérhető.
Szükséges az érvényes személyi igazolvány és a vezetői engedély is. A képzőszerv a tanfolyamra nem iskolázhat be olyan
tanulót, akiről a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy
a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg. E-learning képzés esetén e-
mail cím (mely gmail-es cím lehet csak) megadása is szükséges.

 

8. Az egyes kategóriákhoz előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:

-A: 1. csoportú orvosi alkalmasság

9. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

Tanfolyamra az jelentkezhet, aki 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik és ezt az eredeti bizonyítvány bemutatásával igazolni
is tudja. Az előírt életkornál legfeljebb fél évvel fiatalabb, a jelentkezési lapot kitöltötte, valamint ha szükséges a megfelelő
előképzettséggel rendelkezik. Szükséges az egészségügyi alkalmassági igazolás egy eredeti példánya is. Ha a tanuló
rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor azt is be kell mutatnia.
További feltétel a tanulmányi szerződés megkötése.
18. életévét be nem töltött tanuló esetén a szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
 

Az elméleti tanfolyam megkezdésének dátumáról számított:

A sikeres elméleti vizsga dátumától számított két éven belül sikeres forgalmi vizsga letétele szükséges.
Ennek hiányában a teljes elméleti és gyakorlati képzés elvégzése kötelező a vezetői engedély megszerzéséhez.
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:
- a tanfolyam elméleti részét elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott,
- megfelel a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint írásbeli nyilatkozata alapján a külön
jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.
- illetve, aki e-learning képzésben vesz részt a képzési igazolással rendelkezik.
A vizsga időpontját KAV szabad vizsgahelyei szerint egyezteti és közli a képzőszerv a tanulóval. A vizsga számítógépen
történik Tatabányán (2800. Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/d), melyre a beutazást a tanuló egyénileg kell, hogy megoldja.
A tanulónak legkésőbb az első vizsga napján kell igazolnia az alapfokú végzettségét a hatóságnak (az eredeti
bizonyítvány bemutatásával)
Ha ezt nem teljesíti a tanuló, akkor a következő vizsgára nem bocsátható.
Ha a tanuló rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor az elméleti vizsgán ezt is be kell mutatnia.
Az alapfokú végzettség igazolásának módjai:

- személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány:
- eredeti példányával, vagy
- a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
- külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az
oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és
oklevél mintatár”-ban), vagy
- külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal,
honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi
Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány
vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
A hiteles fordítás több időt vehet igénybe, ezért célszerű a tanfolyamra való jelentkezés után közvetlenül intézni.
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

10. Közúti járművezetői tanfolyamok tantárgyai, óraszámok, tanórák időtartama:

„A” kategória:
E-learning tananyag 75óra/180nap
Elméleti tanfolyam: 28 óra (ebből: közlekedési ismeretek 18 óra, járművezetés elmélete 6 óra, szerkezeti és üzemeltetési
ismeretek 4 óra) Az elméleti órák időtartama 45 perc
A fenti elméleti óraszámok e-learning képzéssel is teljesíthetők, helyettesíthetők.
Gyakorlati oktatás: kötelező óraszáma 26 óra, mely a következőképp tevődik össze:

11. Választható oktatójármű típusok

A
Scheicher Gábor
Yamaha FZ 600

 

12. Tanfolyami hiányzás

Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező.
A tanfolyam elméleti tárgyainak hallgatása alól felmentés nem adható, amennyiben a jelentkező a 24/2005. GKM Rendelet 3.
számú mellékletének 4. pontjában felsorolt képesítéssel rendelkezik.
     ·Az esetleges elméleti hiányzást pótolni kell, aminek óradíja 4.500 Ft.
     ·A hiányzás pótlását az elméleti oktatóval megbeszélt időpontban kell pótolni.
(A tanulók esetében a képzés elvégzését a közlekedési hatóság és a vizsgaközpont akkor tekinti teljesítettnek, ha a vizsgaközpont részére
megküldött tanrend és jelenléti ívek alapján a tanuló a képzés szerinti tantárgy tanteremben történő elméleti oktatási foglalkozásainak
összesített, pótfoglalkozások nélküli óraszámával legalább megegyező óraszámú foglalkozáson jelenléti ívvel igazoltan jelen volt. Hiányzás
esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be
kell illeszteni, és a tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni.)
·E-learning képzés esetén a képzés minden modulját és vizsgáját teljesíteni kell.

13. Tandíj befizetésének módja: 

Készpénzben
Ügyfélfogadási időben a 2890,Tata,Bajcsy-Zsilinszky utca 1 szám alatt
Hétfő Szerda Péntek 14:00 – 17:00
Kedd Csütörtök 08:00 – 10:00

Átutalással a Beró System Kft számlaszámára:
- Erste bank számlaszám: 11600006-00000001-97846557
Utalás esetén a megjegyzés rovatban kérjük a tanuló teljes nevének feltűntetését!
-A tanulónak a tanfolyamdíj egészét ki kell egyenlítenie a forgalmi vizsgára bocsátáshoz.

 

14. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

-A 24/2005. GKM Rendelet 3 számú mellékletének 4. pontjában felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat a tanfolyam adott
tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti A bizonyítvány eredeti példányát az iskolavezetőnek kell
bemutatni.
-A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése a felmentés alapjául szolgáló okirat fénymásolatának a jelentkezési
laphoz való csatolásával történik.
-A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a KAV a jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi.

 

15. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:

-Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni képzését, akkor ez a szerződés felmondásának minősül.
-Ebben az esetben a tanulónak az iskolától kapott kedvezményt, illetve a levezetett, de meg nem fizetett vezetési órákat ki kell
fizetnie.
-Az esetleges tartozás megfizetése után az áthelyezéshez szükséges nyomtatványok kiadásra kerülnek, melyet az
Autósiskolának 3 munkanapon belül ki kell adnia.

 

16. Oktatási helyszínek címei:

-Elméleti képzés: 2890,Tata,Bajcsy-Zsilinszky utca 1
-Tanpálya: 2890. Tata, Rutinpálya 0418/2 hrsz.
-Kezdési helyszín: Tata,Országgyűlés tér,

 

17. Pótórák igénylésének módja, díjai

A pótóra díja : 10 000 ft / óra
Pótórát az oktatóval egyeztetve van lehetőség igényelni. A díját ügyfélfogadási időben az irodában vagy utalással az autósiskola
számlaszámára van lehetőség megfizetni.

 

18. A képzés szakfelügyeletét ellátó közlekedési hatóság megnevezése, címe, telefonszáma:

-A képzés szakfelügyeletét a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont látja el
-Címe: 2800. Tatabánya, Táncsics M. út 1/d.
-Telefonszáma: +36 30 365 8499, +36 30 365 9313

 

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

-A tanulónak joga van a gyakorlati képzés díját részletekben megfizetni.
-A szerződés megkötésekor az elméleti képzés díját megfizetni
-Kötelessége a képzés során az általános biztonsági, egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi utasításokat betartani.
-Kötelessége az oktatás és vizsgáztatás helyiségeit, a berendezési tárgyakat, eszközöket és felszereléseket megóvni.
-Kötelessége, hogy az oktatóval megbeszélt időpontban és helyen megjelenjen a gyakorlati oktatáson.
-Joga, hogy panaszát az iskolavezetőnek írásban benyújtsa, és 30 napon belül választ kapjon.
-Joga, hogy oktatót válasszon, illetve gyakorlati képzés során oktatót váltson. Ebben az esetben viszont a várakozási idő a
gyakorlati képzésben meghosszabbodhat.
-Köteles a tanuló a foglakozásokon kulturáltan viselkedni, azokon józan, kipihent állapotban megjelenni.
-A gyakorlati képzőeszközöket rendeltetésszerűen használni, megóvni, az oktató utasítását betartani.
-A tanuló kötelezettsége az előírt felszerelésben megjelenni gyakorlati oktatásra: bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától
függően), protektoros hosszúnadrág (nadrágba, vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral), protektoros dzseki (dzsekire, vagy
dzsekibe illeszthető könyök- és gerincprotektorral), protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma.
-Panaszát a lehető legrövidebb időn belül igazolható módon megtenni.
- Az oktatói utasításokat betartani. Amennyiben ismétlődően nem hajtja végre, akkor a képzőszerv jogosult felmondani a szerződést
és a felek elszámolnak.
- A tanulót az okozott károk tekintetében kártérítési kötelezettség terheli.

 

20. Vizsgadíjak és megfizetésének módja:

„A” kategória vizsgadíjai:
Elméleti vizsgadíj: 10.500Ft
Járműkezelési vizsgadíj: 9.000Ft
Gyakorlati vizsgadíj: 24.000Ft

-A vizsgadíjakat a tanuló vizsgaelemenként vagy egy összegben egyénileg fizeti be ügyfélfogadási időben vagy átutalással.
Pótvizsga szükségessége esetén ugyan ezek a vizsgadíjak fizetendők!
Lejelentett vizsga lemondására a vizsga előtt 5 munkanappal van lehetőség
(munkaidőben), ebben az esetben a vizsgadíj ismételt befizetésére nincs szükség.
Betegség esetén az igazolási kérelmet az elmulasztott vizsga napjától, vagy amennyiben a kérelem benyújtása akadályba
ütközik, az akadály megszűnésétől számított 8 naptári napon belül lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. A határidő
elmulasztása miatt méltányossági kérelemnek nincs helye.

 

21. Képzési költségek

A kat.

Elméleti képzés díja: 49.900.-
Gyakorlati képzés díja 26 óra + 1 óra vizsgaóra: 270.000.-
Tandíj összesen: 319.900.-
Gyakorlati óradíj: 10.000.-
Vizsgadíjak: 43.500.-
Teljes képzés költsége vizsgadíjjal: 362.500.-

E-learning képzés esetén a díjak a fentiekkel azonosak.
Bármely megkezdett elméleti képzés vonatkozásában a képzési díj visszafizetésére nincsen lehetőség.
Az autósiskola kedvezményes képzést is indíthat. Ebben az esetben a tanulmányi szerződés irányadó a képzési díj
vonatkozásában.
Tantárgyi felmentés esetén a képzési költség nem változik, csak a vizsgadíj.
Az e-learning képzés hozzáférési ideje 75 óra/180 nap.
Ennek lejárta esetén 10.000 Ft befizetése szükséges, ami 10 óra 30 nap hozzáférést jelent.
Az e-learning képzéshez a számítógépes hozzáféréssel és ismerettel a tanuló rendelkezik.
A leegyeztetett vezetési időt megelőző 24 órán belüli lemondás esetén a tanuló köteles az oktató díjának kifizetésére!
A leegyeztetett időpontot tartani kell, késni nem lehet!

A képzési díj változtatásának jogát az autósiskola fenntartja!

 

22. Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei:

-Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak megfelel.
-Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve
EGT tagállamok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye
Magyarországon van, illetve nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon tartózkodott.
-A 6 hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét.
35/2000. (XI. 30. ) BM rendelet a nem magyar állampolgárokat érintő vezetői engedély kiadásával kapcsolatos rendelet
14. § (1) Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági térségről szóló Megállapodásban részes
tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző
hat hónapban Magyarországon tartózkodott. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik a 16-19. § alapján jár el a közlekedési
igazgatási hatóság.
(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó
engedélyét (tartózkodási vízumát, tartózkodási, bevándorlási, illetőleg letelepedési engedélyét, valamint az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolását).
(3)     Nem kell megkövetelni a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a
külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
(4)     A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan vezetésre való
jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

 

23. Egyéb információk:

Az autósiskola elsősegélynyújtó tanfolyamot nem szervez, az e-learning tananyagban lehetőség van külön díj ellenében ennek is
az elvégzésére, ami igényt a beiratkozáskor kell jelezni. A vizsgáztató szerv a Magyar Vöröskereszt, aki jogosult az elsősegély-
nyújtási vizsgát igazolni. A gyakorlati képzésre előreláthatóan várni kell, e tekintetben a képzőszerv felelősséget nem vállal.

Engedélyező hatóság, felügyeleti szerv:

Technológiai és Ipari Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.
Telefonszám: +36 (1) 795-1700

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2800 Tatabánya, Táncsics Mihály u. 1/d Tel: +36 30 365 9313

Oktatáson vagy vizsgán tapasztalt bármilyen sérelméről az iskolavezetőnél
(berosystemkft@gmail.com ) vagy a Felügyeleti Szervnél van lehetősége a tanulónak felszólalni!

Tata, 2023.06.27.

 

Beróné Kovács Katalin
      iskolavezető